Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników/współpracowników/pełnomocników/reprezentantów kontrahentów – osób kontaktowych

 

 • Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW z siedzibą w 02-353 Warszawa, ul. SZCZĘŚLIWICKA 51 (dalej: FUNDACJA), z którym można skontaktować się poprzez: e-mail BIURO@FDI.ORG.PL, tel.: 22 308 88 81 lub pisemnie na adres siedziby FUNDACJI. FUNDACJA wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail biuro@fdi.org.pl lub pisemnie na adres siedziby fundacji.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu:
 1. kontaktu z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów
  między Fundacją a Państwa pracodawcą/podmiotem, który reprezentujecie, przedstawiania
  ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania, w okresie poprzedzającym zawarcie
  umowy oraz w okresie wykonywania umowy, którą zawarła z Fundacją Państwa pracodawca/podmiot, który reprezentujecie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami/pełnomocnikami/reprezentantami),
 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanych z umową z podmiotem,
  w którym Państwo pracujecie lub, który reprezentujecie, czyli kontrahentem Fundacji – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy, do momentu przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3)    Fundacja może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Fundacji takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją i na jego zlecenie.

4)   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Fundację oraz prawo:

 1. żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)     Aby skorzystać z praw określonych w pkt 4 należy skontaktować się z Fundacją na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1.

 • Państwa dane Fundacja otrzymała bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują. Zakres danych obejmuje w szczególności: Państwa imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmują.