Misją Fundacji Dobrych Inicjatyw jest

wsparcie dzieci i młodzieży (w szczególności z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz z grup defaworyzowanych) z zakresu rozwoju ich kompetencji, umiejętności i pasji pozaszkolnych, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Aktualności