Św. Mikołaj na 365 dni

Św. Mikołaj na 365 dni

[English below]

Dobre wieści!
Hot news! Wszystkie listy wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych znalazły Św. Mikołajów… i to w 9 dni! A to oznacza, że każde dziecko znajdzie wymarzony prezent pod choinką. Mieliśmy wiele obaw w jaki sposób podejść do tematu listów mikołajkowych w roku pandemii. Jak przeprowadzić cały proces, dystrybucję listów, jak zaplanować odbiór, a w końcu jak bezpiecznie dostarczyć prezenty? A może z nich zrezygnować na rzecz kart podarunkowych, bonów świątecznych, ustandaryzowanych prezentów, czy słodyczy?

Daliście radę
Otrzymaliśmy setki listów od wychowanków z ich marzeniami i wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, aby to właśnie te prezenty znalazły się pod choinką. Św. Mikołaj nie choruje, nie ma wakacji i nie odpuszcza. Dzięki Wam – setkom Wolontariuszy – Fundacji Dobrych Inicjatyw dotrzymamy danego słowa. W tym roku kiedy dzieci i młodzież spędziła wiele tygodni w zamkniętych placówkach, jeszcze bardziej na nas liczy. Dzięki, że jesteście.

Chcę pomóc, ale się spóźniłem…

Jeśli chcesz zostać Św. Mikołajem, ale spóźniłeś się na list od dziecka masz jeszcze możliwość włączenia się w akcję mikołajkową! Zostań Św. Mikołajem przez 365 dni!

Fundusz na 100
Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. To czas spotkań z najbliższymi, radości oraz prezentów. Jak co roku organizujemy Finał Choinki Dobrych Serc, w ramach którego spełnimy marzenia 300 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (tzw. Domów Dziecka). W tym roku oprócz prezentów, chcemy zebrać środki finansowe na roczne stypendia naukowe dla 30 wychowanków. W ramach stypendium sfinansujemy kursy zawodowe oraz językowe, a także egzaminy/certyfikaty, które najstarszym dzieciom pozwolą wystartować w dorosłe życie z nowymi kompetencjami oraz doświadczeniami.

Kim jesteśmy?
Fundacja Dobrych Inicjatyw wspiera 300 wychowanków z 19 placówek w kilku rejonach Polski, np. w Kisielanach, Zambrowie, Małachowie, Stoczku Łukowskim, Supraślu – w miejscowościach niewielkich i zazwyczaj pomijanych w ogólnopolskich akcjach pomocowych. W nasze działania włączyliśmy ponad 1000 wolontariuszy, tworząc społeczność osób i firm nieobojętnych na los drugiego człowieka.

Wspieramy mądrze i skutecznie. Edukujemy, rozwijamy pasje i talenty. Dajemy wsparcie psychologiczne, by nasi podopieczni byli w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi doświadczeniami i emocjami, których doznali w dzieciństwie, często ze strony najbliższych osób. Angażujemy wychowanków w projekty społeczne, pokazując czym jest empatia i jak mogą pomóc potrzebującym, (np. seniorom). Ułatwiamy wychowankom “start” w dorosłe życie, dając wędkę, a nie rybę.

DLACZEGO PROSIMY CIĘ O POMOC?
Jednym z naszych podopiecznych jest Paweł, który od 10 lat mieszka w domu dziecka z trójką rodzeństwa. Z powodu doznanych w dzieciństwie krzywd, miał niską samoocenę i nie ufał dorosłym. Dzięki wsparciu FDI rozwija swoje zainteresowania: informatykę i sport oraz zaczął angażować się w życie szkoły. Wraz z naszymi Darczyńcami sprawiliśmy, że uwierzył w lepsze jutro!

Pragniemy zebrać środki na roczny fundusz stypendialny dla 30-tu kolejnych podopiecznych oraz środki na obóz terapeutyczno – sportowy. Fundusz ten pozwoli dzieciom i młodzieży rozpocząć walkę z trudnymi przeżyciami, traumami dzieciństwa, rozwinąć talenty i wiarę w lepsze jutro. Będziemy indywidualnie dobierać rodzaj wsparcia dla każdego dziecka. Nazwa inicjatywy to „Fundusz na 100!”, a jej koszt to niemal 100 tys. zł (stypendia dla 30 osób x 12 m-cy x 220 PLN = 79 200 PLN oraz 19 tys. na obóz dla 15 wychowanków).

Gorąco zachęcamy do finansowego wsparcia naszych działań na rzecz najbardziej potrzebujących. Podobnie jak Pawłowi wspólnie możemy przywrócić im wiarę w dorosłych i lepsze jutro!

 

Dane do przelewu:
Fundacja Dobrych Inicjatyw, ul. Szczęśliwicka 51, 02-353 Warszawa, Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0343 05 90 BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

[English]

Fund for a 100
Christmas is coming. It is time of meeting the loved ones, time for joy and offering gifts.
Like every year, this year we also we organise the Final of Good Hearts Christmas Tree, during which we make dreams of 300 children from care and educational facilities (so called “orphanage”) come true. This year, apart from material gifts we would like to collect funds for annual scholarships for 30 foster children. Within the scholarships we will finance professional and language training, as well as exams/tests for certificates, which will help the oldest children in entering their adult lives with new competences and experience.

Who are we?
The Good Initiatives Foundation supports 300 foster children in 19 care and educational facilities in different regions in Poland, e.g. in Kisielany, Zambrów, Małachów, Stoczek Łukowski, Supraśl – usually small and often overlooked in big nationwide support initiatives.

There are more than 1000 volunteers involved in our actions, creating a community of individual persons and companies who are not indifferent for other people’s fate.
We offer support in an effective and well-thought manner. We educate, develop passions and talents. We offer psychological support so that the foster children could overcome most difficult moments and emotions experienced in childhood, often from the closest relatives.

We engage foster children in social projects, showing them what empathy means and how they can help other people in need (e.g. the elderly). We assist them in entering their adult lives not by giving them a fish, but by teaching them how to fish.

Why do we ask you for help?
One of our protégés is Paweł, who has been living in a care and educational facility for 10 years already, with his three other siblings. Due to some difficult experience during childhood, his self-esteem was very low and he didn’t trust the adults. Thanks to Foundation’s support he develops his interests: IT and football and he gradually started becoming involved in school life. Together with our Donors we helped him believe in a better future.

We plan to collect funding for an annual scholarship programme for 30 foster children and funds for a therapeutic and sports camp, which will help children and youth to start fighting with difficult experience from their past, various childhood traumas, as well as developing their talents and make them believe in a better future. We plan to individually adjust the type of support for each child. The name of the initiative is “Fund for a 100” and its cost amounts to approx. 100 000 PLN (scholarships for 30 persons x 12 months each x 220 PLN = 79 200 PLN plus 19 000 PLN for the camp for 15 persons).

We strongly encourage you to support our initiatives for the ones in need. Together we can restore their faith in adults and better future.

comment closed